Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DEF-TECH Drive In Show en een opdrachtgever waarop DEF-TECH Drive In Show deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DEF-TECH Drive In Show, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Doorhalingen en/of wijzingen in de overeenkomst maken deze ongeldig.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DEF-TECH Drive In Show en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Alle gegevens, zoals vermeld op de overeenkomst, worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan DEF-TECH Drive In Show, die zorg zal dragen voor een correcte verwerking hiervan.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DEF-TECH Drive In Show daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht DEF-TECH Drive In Show niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DEF-TECH Drive In Show het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DEF-TECH Drive In Show aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DEF-TECH Drive In Show worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DEF-TECH Drive In Show zijn verstrekt, heeft DEF-TECH Drive In Show het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. DEF-TECH Drive In Show is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DEF-TECH Drive In Show is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DEF-TECH Drive In Show kenbaar behoorde te zijn.
 4. Opdrachtgever vrijwaart DEF-TECH Drive In Show voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4. Meerwerk

 1. In geval van meerwerk zal dit volgens de gebruikelijke tarieven van DEF-TECH Drive In Show aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. DEF-TECH Drive In Show behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door te berekenen.
 3. DEF-TECH Drive In Show behoudt zich het recht een redelijke vergoeding te vragen aan een (extra ingehuurde) act, die zou willen “inprikken” in de geluidsinstallatie, zonder dat daarover vooraf met de opdrachtgever overleg is geweest.
 4. Mochten DEF-TECH Drive In Show en de (extra ingehuurde) act hierover niet tot overeenstemming komen dan behoudt DEF-TECH Drive In Show zich het recht om medewerking tot “inprikken” te weigeren.

Artikel 5. Faciliteiten

 1. Indien door DEF-TECH Drive In Show of door DEF-TECH Drive In Show ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 2. Opdrachtgever dient te zorgen voor een podium/verhoging, indien dit van tevoren aan opdrachtgever bekend is gemaakt.
 3. DEF-TECH Drive In Show heeft minimaal een werkplek nodig van 5 meter breed, 2 meter diep en 2 meter hoog. Bij kleinere ruimte dient de opdrachtgever met DEF-TECH Drive In Show te overleggen.
 4. De opdrachtgever dient te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van minimaal 2 keer 16 ampère schoon/onbelast, binnen een straal van 15 meter vanaf de plaats waar DEF-TECH Drive In Show opgezet moet worden.
 5. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.
 6. Opdrachtgever maakt het mogelijk dat DEF-TECH Drive In Show minimaal anderhalf uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de locatie. Tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig te zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.
 7. Direct na afloop van het optreden dient de crew in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend (prijs op aanvraag), en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.
 8. Voor openlucht optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een degelijke afgeschermde, water en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur en/of andere bezittingen van DEF-TECH Drive In Show door weersomstandigheden.

Artikel 6. Laden & Lossen

 1. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad en losplaats op maximaal 25 meter van de plaats van het optreden. Indien de laad en losplaats verder dan 25 meter van de plaats van het optreden verwijderd is, en dit niet van te voren overlegd is, zal dit in rekening worden gebracht (prijs op aanvraag) en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.
 2. Indien de laad en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf de laad en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van het optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de opdrachtgever dit vóór het ondertekenen van de overeenkomst, door te geven aan DEF-TECH Drive In Show.
 3. Indien de laad en losplaats en/of de plaats van het optreden op de locatie alleen via trappen (met meer dan drie treden) te bereiken is en dit niet van tevoren overlegd is, zal dit meerwerk in rekening worden gebracht (prijs op aanvraag) en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.
 4. Indien er een parkeerontheffing benodigd is, zal opdrachtgever die verzorgen. DEF-TECH Drive In Show kan na het laden/lossen de auto met aanhanger parkeren binnen een straal van 50 meter van de laad/losplaats, tenzij anders is afgesproken. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en moeten contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling van de factuur en eventuele andere kosten aan DEF-TECH Drive In Show geschiedt netto contant voor aanvang of direct na optreden. Of voor aanvang optreden overgemaakt op Rabobank rekening nummer: 142646423 of IBAN: NL91 RABO 0142 6464 23 ten name van DEF-TECH, onder vermelding van factuurnummer.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling aan DEF-TECH Drive In Show is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, van de maand, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van DEF-TECH Drive In Show op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. DEF-TECH Drive In Show heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DEF-TECH Drive In Show kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. DEF-TECH Drive In Show kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

Artikel 8. Voorschot

DEF-TECH Drive In Show is te allen tijde gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht een door hem te bepalen voorschot cq vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen alvorens over te gaan tot uitvoering van de opdracht. Dit voorschot kan alsdan als voorwaarde gelden voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 9. Incassokosten.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft of in verzuim bij het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever 15% over het factuurbedrag met een minimum van € 50,– verschuldigd.

Artikel 10. Opzegging en annulering

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door opdrachtgever heeft DEF-TECH Drive In Show recht op annuleringskosten, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan DEF-TECH Drive In Show zijn toe te rekenen.
 3. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan DEF-TECH Drive In Show te voldoen:
  1. Binnen 21 dagen voor de show 25% van het overeengekomen totaalbedrag.
  2. Binnen 14 dagen voor de show 50% van het overeengekomen totaalbedrag.
  3. Binnen 7 dagen voor de show 75% van het overeengekomen totaalbedrag.
  4. Binnen 48 uur voor de show 100% van het overeengekomen totaalbedrag.
   Een rekening volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren.
 1. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van DEF-TECH Drive In Show op volledige schadevergoeding bij annulering.

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien DEF-TECH Drive In Show op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats en tijd van het optreden zal kunnen zijn, valt dit onder overmacht en zal DEF-TECH Drive In Show zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.
 2. In het geval dat DEF-TECH Drive In Show als gevolg overmacht zoals ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal DEF-TECH Drive In Show ervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen.
 3. In geval van overmacht kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding van enig ontstane schade waaronder doch niet uitsluitend inkomstenderving.

Artikel 12. Aansprakelijkheid DEF-TECH Drive In Show

 1. Indien DEF-TECH Drive In Show aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien DEF-TECH Drive In Show aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van DEF-TECH Drive In Show in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DEF-TECH Drive In Show aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan DEF-TECH Drive In Show toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. DEF-TECH Drive In Show is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. DEF-TECH Drive In Show is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  • Overmacht.
  • Daden of nalatigheden van de opdrachtgever; zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

Artikel 13. Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur, ontstaan door (voor, tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden) opgetreden storingen in de aangeboden stroomvoorziening.
 2. Bij onheil als brand, een natuurramp, oorlog en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van apparatuur en/of andere bezittingen van DEF-TECH Drive In Show dreigt, is DEF-TECH Drive In Show gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium of enige andere vorm van aansprakelijkheid.
 3. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd om welke reden dan ook zoals het ontbreken van de vereiste vergunningen of klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium of enige andere vorm van aansprakelijkheid.
 4. Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de opdrachtgever. In geval van geluidsoverlast of hieruit voortkomende problemen, ligt de aansprakelijkheid volledig bij de opdrachtgever.

Artikel 14. Overig

 1. Opdrachtgever verleent toestemming aan DEF-TECH Drive In Show voor het maken van reclame tijdens de show.
 2. Opdrachtgever verleent toestemming voor het maken van foto’s en filmopnames van het feest en het plaatsen hiervan op de website van DEF-TECH Drive In Show.
 3. Informatie op de website van DEF-TECH Drive In Show, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of geluidsfragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van DEF-TECH Drive In Show. Tevens kunnen aan de inhoud van de website op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 4. DEF-TECH Drive In Show crew heeft recht op een onbeperkt aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid en deze zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De door het Bureau Muziek en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart DEF-TECH Drive In Show van deze kosten.
 6. Indien opdrachtgever aan DEF-TECH Drive In Show informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15. Geschillen & Toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van DEF-TECH Drive In Show is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DEF-TECH Drive In Show het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen DEF-TECH Drive In Show en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Een uitgeprinte versie van deze voorwaarden kan op verzoek ontvangen worden.